Pexels.com archyvo nuotr.

Susitarimo dėl išstojimo, dėl kurio ES ir Jungtinė Karalystė susitarė 2018 m. lapkričio 25 d., ratifikavimo padėtis Jungtinėje Karalystėje vis dar neaiški, o praėjusią savaitę Europos Vadovų Taryba paragino suintensyvinti pasirengimą visais lygmenimis ir atsižvelgiant į visus galimus rezultatus, todėl Europos Komisija šiandien pradėjo įgyvendinti nenumatytų atvejų veiksmų planą, taikomą baigties be susitarimo atveju.

Dokumentų rinkinį sudaro 14 priemonių, susijusių su tam tikromis sritimis, kuriose baigtis be susitarimo 27 ES valstybių narių piliečiams ir įmonėms sukeltų didelių trikdžių. Šios priemonės nepadės sušvelninti bendro baigties be sutarties poveikio. Jos taikomos tik tose konkrečiose srityse, kuriose absoliučiai būtina apsaugoti gyvybinius ES interesus ir kuriose šiuo metu vien pasirengimo priemonių nepakanka. Iš esmės tokios priemonės bus laikinos, taikomos ribotai ir jas vienašališkai priims ES.

Piliečių teisės. Valstybių narių prašoma dosniai traktuoti ES esančių Jungtinės Karalystės piliečių teises, jei tokios pat pozicijos laikysis ir Jungtinė Karalystė. Visų pirma, Valstybės narės turėtų imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, kad Jungtinės Karalystės piliečiai, išstojimo dieną teisėtai gyvenantys ES, ir toliau būtų laikomi teisėtais gyventojais. Valstybės narės laikinojo gyventojo statusą turėtų suteikti remdamosi pragmatiniais motyvais. Europos Komisija jau yra priėmusi pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma, kad Jungtinės Karalystės piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, jei visiems ES piliečiams taip pat netaikomas reikalavimas turėti Jungtinės Karalystės vizą. Europos Komisija mano, jog socialinės apsaugos koordinavimo srityje yra svarbu, kad valstybės narės imtųsi visų įmanomų priemonių, kuriomis užtikrinamas teisinis tikrumas ir 27 ES valstybių narių bei Jungtinės Karalystės piliečių, kurie teise laisvai judėti naudojosi iki 2019 m. kovo 30 d., įgytų teisių apsauga.

Finansinės paslaugos. Europos Komisija priėmė teisės aktus:

  • laikiną 12 mėnesių ribotos trukmės sąlyginį sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriuo užtikrinama, kad nekiltų staigių išvestinių finansinių priemonių centrinės tarpuskaitos trikdžių;
  • laikiną 24 mėnesių ribotos trukmės sąlyginį sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriuo užtikrinama, kad nekiltų ES veiklos vykdytojams, kurie šiuo metu naudojasi Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojų paslaugomis, teikiamų centrinių depozitoriumų paslaugų trikdžių;
  • du deleguotuosius reglamentus, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių 12 mėnesių trukmės novacijai, kai sandoris iš Jungtinės Karalystės sandorio šalies pereina vienai iš 27 ES valstybių narių sandorio šalių.

Transportas. Europos Komisija priėmė dvi priemones, kurios baigties be susitarimo atveju padės išvengti visiško oro eismo tarp ES ir Jungtinės Karalystės sutrikimo:

o    pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo užtikrinama, kad būtų laikinai (12 mėnesių) teikiamos tam tikros oro susisiekimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės paslaugos;

  • pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo laikinai (9 mėnesiams) pratęsiamos tam tikros aviacijos saugos licencijos.

Muitai ir prekių eksportas. Baigties be susitarimo atveju prekėms, gabenamoms tarp ES ir Jungtinės Karalystės, bus taikomi visi atitinkami ES teisės aktai dėl prekių importo ir eksporto.

Klimatas. Siekdama užtikrinti, kad baigtis be susitarimo nedarytų poveikio sklandžiam apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimui ir aplinkosauginiam naudingumui, Europos Komisija priėmė:

  • Sprendimą, kuriuo nuo 2019 m. sausio 1 d. laikinai sustabdomas nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymas ir tarptautinių kreditų mainai Jungtinėje Karalystėje;
  • įgyvendinimo sprendimą, kuriuo numatoma galimybė paskirstyti atitinkamą metinę kvotą Jungtinės Karalystės įmonėms, patekusioms į 27 ES valstybių narių rinką (iki 2020 m. gruodžio 31 d.);
  • įgyvendinimo reglamentą, kuriuo užtikrinama, kad, siekiant ateityje tinkamai paskirstyti kvotas, įmonių teikiamose ataskaitose būtų atskirai nurodoma ES rinka ir Jungtinės Karalystės rinka.

Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą užtikrinti, kad siūlomi teisės aktų pasiūlymai būtų priimti ir įsigaliotų iki 2019 m. kovo 29 d.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: