(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Ateitininkų Federacija (AF) yra jaunimo visuomeninė organizacija, vienijanti besimokantį jaunimą ir mokslus baigusius organizacijos narius. Tai viena iš seniausių nepertraukiamai veikiančių lietuvių jaunimo organizacijų, kurios veikla prasidėjo dar 1910 metais. AF nariais buvo didelis būrys iškilių Lietuvos visuomenės, kultūros bei politiko veikėjų tokių kaip Antanas Maceina, Juozas Lukša – Daumantas, Zenonas Ivinskis, Pranas Dovydaitis, Vytautas Mačernis, kardinolas Vincentas Sladkevičius ir daugelis kitų.

Ateitininkų misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų veikla remiasi penkiais ateitininkų principais: katalikiškumu, inteligentiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu ir šeimyniškumu. Organizaciją sudaro keturios savarankiškai veikiančios sąjungos: moksleivių, studentų, sendraugių ir prie AF veikianti jaunųjų ateitininkų sąjunga bei kraštuose veiklą koordinuojančios vietovės.

Ateitininkų federacija vienija katalikus, norinčius tapti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime.

Kuopų veikloje, stovyklose, akademijose, ideologijos kursuose, mokymuose, ugdomas gyvas bei veiksmingas katalikų tikėjimas, diegiamos ir stiprinamos vertybės, skatinama sąmoninga savo tėvynės bei artimo meilė, žadinamas nuolatinis žinių troškimas bei kūrybiškumas.

Paskaitose, diskusijose, kituos užsiėmimuose gilinamasi į rūpimas bei aktualias temas, lavinami sugebėjimai logiškai mąstyti, laisvai ir aiškiai reikšti savo mintis.

Kelionėse, šventėse, žaidimuose ateitininkai atsipalaiduoja, bendrauja ir bendradarbiauja, atskleidžia ir ugdo savo gabumus.

Ateitininkų federacija vykdo įvairius projektus, skirtus visapusiškam asmens vystymuisi. Organizaciją remia Jaunimo reikalų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Kultūros ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvių Katalikų religinė šalpa, Ateitininkų fondas ir kt. Visuomenė gali plačiau susipažinti su ateitininkų veikla, patys įsijungti į ją.

Ateitininkai šiemet švenčia savo veiklos Jubiliejų – šimtą metų. Visoje Lietuvoje dar vyksta šimtmečio renginiai. Šiemet rugpjūčio pradžioje Vilniuje vyko Ateitininkų Šimtmečio Kongresas, sutraukęs per 600 dalyvių iš visos Lietuvos ir užsienio.

Organizacija vienija per 4 tūkstančius narių visoje Lietuvoje. Ateitininkų federacija organizuotai veikia Lietuvoje, JAV, Australijoje, Belgijoje ir Vokietijoje. Užsienio ateitininkai kartu su Lietuvos ateitininkais dalyvauja ir AF Kongresuose ir sprendžiant bendrus organizacijos klausimus. Lietuvoje yra Panevėžio, Telšių, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus kraštu vietovių centrai, kurie organizuoja ateitininkų veiklą regionuose.

Prie ateitininkų organizacijos gali prisijungti visi norintys, siekiantys savo gyvenime vadovauti penkiais ateitininkų principais: katalikiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu, bei šeimyniškumu. Tiesiog reikia skambinti ar atvykti į centrinę būstinę ir susižinoti apie artimiausią veikiantį organizacijos vienetą. Kiekvienas narys gali rasti nišą, kur pasireikšti, aktyviai dalyvaudamas daug gauti, bet kartu ir duoti.

VIZITINĖ KORTELĖ:
• Interneto svetainė: www.ateitis.lt
• Vadovo vardas, pavardė: Laimutė Truskauskaitė
• Kontaktai: af@ateitis.lt, 8 37 324025
• Būstinės adresas: Laisvės al.13, Kaunas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: