(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Spalio 4 dieną, pirmadienį, 14 val., Tarptautinės mokytojų dienos proga Savivaldybės vadovai miesto Rotušėje pagerbs mokytojus – įteiks miesto mero Andriaus Kupčinsko pasirašytus padėkos raštus.

Vakare Sporto halėje mokytojams koncertuos Kauno miesto simfoninis orkestras ir solistai.

Padėkos raštai bus įteikti šiems mokytojams

Ikimokyklinis ugdymas

LAIMUTEI JUCEVIČIENEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei, už priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių edukacinių projektų parengimą ir įgyvendinimą, novatoriškų ugdymo metodų taikymą, dalijimąsi vaikų vaidybinės raiškos ugdymo patirtimi.

JOANAI MARIJAI TARASEVIČIENEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Rokutis“ muzikos pedagogei, už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinės, improvizacinės raiškos puoselėjimą, vadovavimą vaikų sakraliniam ansambliui.

LINAI MAČIUITYTEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, už ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo lavinimą, pilietiškumo bei tautinio sąmoningumo plėtojimą, novatoriškų ugdymo metodų taikymą, konsultacinę ir tiriamąją veiklą.

Pradinis ugdymas

DALIAI SUTKAITIENEI, Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojai, už mokinių ankstyvosios anglų kalbos gebėjimų ir kompetencijų ugdymą, inovacijų diegimą bei kokybišką ugdymo formų plėtotę pradinio ugdymo procese.

DALIAI MIKALAUSKIENEI, VšĮ Kauno ,,Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytojai, už ilgametę veiksmingą, nuoseklią, kūrybingą pedagoginę ir metodinę veiklą, kokybišką pradinio ugdymo proceso organizavimą bei efektyvių edukacinių aplinkų kūrimą.

JOLANTAI ŽVIRBLIENEI, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, už meninių, kūrybinių projektų su klasės bendruomene įgyvendinimą, tarpmokyklinių projektų inicijavimą ir įgyvendinimą, ugdymo proceso diferencijavimą, vaiko individualių gebėjimų ugdymą.

Anglų kalba

LIUCIJAI JARUTIENEI, Kauno ,,Purienų“ vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, puikius mokinių anglų kalbos valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir partnerystės ryšių plėtrą su šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.

Rusų kalba

DAIVAI EIGELIENEI, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos rusų kalbos mokytojai metodininkei, už aktyvią , kūrybingą ir novatorišką pedagoginę veiklą, gabių vaikų ugdymo projektų inicijavimą ir organizavimą mieste, puikius mokinių rusų kalbos pasiekimus mieste ir šalyje.

Chemija

GITANAI BARAUSKAITEI, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos chemijos mokytoją metodininkę už gabių vaikų ugdymą, didelį indėlį organizuojant Lietuvos mokinių chemijos olimpiadas, gerus mokymo rezultatus.

Biologija

MINGINTEI BERTAŠIENEI, Kauno „Aušros gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, už nuoširdų, gerai organizuotą darbą pamokose, aukštus mokinių ugdymo bei valstybinių egzaminų rezultatus.

Geografija

REGINAI LESEVIČIENEI, Kauno Vilijampolės vidurinės mokyklos geografijos vyresniajai mokytojai, už aktyvią veiklą, įtraukiant mokyklos bendruomenę į tarptautinių projektų eTvinning ir Comenius veiklą ir šios veiklos koordinavimą.

Fizika

RIMAI BALTRUŠAITIENEI, Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos fizikos mokytojai ekspertei, už aktyvią ilgametę metodinę veiklą, už iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą ŠMM vykdomuose projektuose, mokymosi orientuoto į mokinių esminių kompetencijų ugdymą įgyvendinimą mokykloje, gerosios patirties sklaidą mokykloje, mieste ir respublikoje.

Technologijos

ALBERTUI JUŠKAUSKUI, Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui, už inovacijų paiešką ir diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą veiklą miesto technologijų mokytojų metodiniame būrelyje.

Žmogaus sauga

JONUI VAITKUI, Pilėnų vidurinės mokyklos žmogaus saugos vyresniajam mokytojui, už aktyvią ilgametę metodinę veiklą, ugdant mokinių saugaus eismo kompetenciją.

Ekonomika

EMILITAI VISKANTIENEI, Petrašiūnų vidurinės mokyklos matematikos-ekonomikos mokytojai metodininkei, už nuoširdų pedagoginį ir metodinį darbą, puikų mokinių paruošimą olimpiadoms, konkursams, aktyvų dalyvavimą tarptautiniame projekte ,,Inovatyvus verslumo ugdymas-Norvegų patirtis”.

Matematika

IRENAI STANEVIČIENEI, Kauno Eigulių pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai metodininkei, už aktyvią, novatorišką, kūrybingą pedagoginę veiklą bei puikų mokinių parengimą ir aukštus jų pasiekimus olimpiadose.

Informacinės technologijos

DAIVAI VAIKŠNIENEI, Kauno „Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojai metodininkei, už nuoširdų darbą organizuojant šalies Logo konkursus–olimpiadas, aktyvią, novatorišką, kūrybingą pedagoginę veiklą, puikų mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams ir efektyvią informacinių technologijų mokymo patirties sklaidą.

Bibliotekos

BRONEI RAČIENEI, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bibliotekos vedėjai, už aktyvią profesinę veiklą kuriant modernią gimnazijos bendruomenei patogią ir visapusiškai informacinius poreikius tenkinančią biblioteką bei gerosios patirties sklaidą mieste ir šalyje.

Kūno kultūra

ILONAI PALAVINSKIENEI, Kauno ,,Purienų“ vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojai ekspertei, už prasmingą veiklą, vykdant kūno kultūros ugdymo turinio ir metodinių naujovių bei gerosios patirties sklaidą Kauno miesto švietimo įstaigose.

Tikyba

LINAI BRAZIENEI, Kauno ,,Versmės“ vidurinės mokyklos tikybos mokytojai metodininkei, už inovatyvių metodų taikymą tikybos mokyme, gerosios patirties sklaidą.

Istorija

SIGITUI NEFUI, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorijos mokytojui metodininkui, už inovatyvų informacinių komunikacinių technologijų taikymą istorijos mokyme, gerosios patirties sklaidą, didaktinės – metodinės e.priemonės istorijos mokymui parengimą įgalinančią mokymo metodų plėtrą.

Vokiečių kalba

DAIVAI GARMUVIENEI, Kauno ,,Nemuno“ vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojaii metodininkei, už nuoširdų darbą puoselėjant vokiečių kalbą, inovatyvių metodų taikymą vokiečių kalbos ugdyme.

Etika

ZINAIDAI KOVALENKAI, Šančių vidurinės mokyklos etikos mokytojai metodininkei, už inovatyvių metodų taikymą etikos mokyme, gerosios patirties sklaidą ir sėkmingą mokinių vertybinių nuostatų ugdymą.

Muzika

VIDAI ADOMAVIČIENEI, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojai metodininkei, už profesionalią pedagoginę veiklą, aukštus mokinių pasiekimus tarptautiniuose fleitos muzikos konkursuose.

RASAI ZAVISTANAVIČIENEI, Panemunės pradinės mokyklos muzikos mokytojai metodininkei, už puikius mokinių muzikinio ugdymo rezultatus.

Specialieji pedagogai ir logopedai

VIRGINIJAI BUDNIKIENEI, Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos logopedei metodininkei, už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą metodinio būrelio veikloje, kruopštų darbą su specialiųjų poreikių vaikais, mokomųjų metodinių priemonių sukūrimą, dalyvavimą parodose, gerosios patirties sklaidą mieste ir Respublikoje.

EGLEI BURAITIENEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ specialiajai pedagogei, už aktyvų dalyvavimą miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio, konsultacinio – korekcinio centro „Šeimos link“ veikloje, gerą organizacinę metodinę, konsultacinę veiklą, kvalifikacinių programų, projektų parengimą, edukacinę sklaidą mieste ir šalyje.

Dailė, teatras, choreografija, neformalusis švietimas

DALIAI MOCKIENEI, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos dailės mokytoją metodininkę už aktyvią veiklą Miesto dailės mokytojų metodiniame būrelyje ir tradiciniais tapusių dailės – fotografijos projektų – plenerų „Sustabdyta pavasario akimirka“ ir „Pajausk rudenį“, skirtų miesto ugdymo įstaigų mokiniams, iniciavimą ir organizavimą.

DŽINETAI ŠABLAUSKIENEI, VšĮ VDU Kauno „Rasos“ gimnazijos šiuolaikinio šokio mokytoją metodininkę, už novatorišką, kūrybingą pedagoginę veiklą, puikius mokinių choreografinio ugdymo rezultatus, ilgametę veiklą Miesto choreografijos mokytojų metodiniame būrelyje.

RAIMONDAI BIRŠTONIENEI, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos teatro mokytoją metodininkę, už nuoširdžią, aktyvią, novatorišką pedagoginę ir metodinę veiklą puoselėjant mokinių kūrybines galias, teatrinio meno kompetencijas.

ZENOVIJAI BARTLINGIENEI, Kauno jaunųjų turistų centro Kraštotyros būrelio vadovę už aktyvią kraštotyrinę veiklą, mokinių parengimą šalies moksleivių kraštotyrinei ekspedicijai ir laimėtą I-ąją vietą.

Socialiniai pedagogai, psichologai

EDITAI VASILIAUSKAITEI, Všį VDU “Rasos” gimnazijos socialinei pedagogei, už nuoseklią bei efektyvią socioedukacinę tiriamąją veiklą plėtojant socialinės partnerystės tinklus“

RITAI JUKNIENEI, Všį „ Vyturio“ katalikiška vidurinės mokyklos psichologei, už aktyvią, novatorišką, kūrybingą gerosios patirties sklaidą vaiko gerovės kontekste Kauno mieste ir šalyje.

Projektinė veikla

JŪRATEI RADAVIČIŪTEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už kūrybingumą ir nuoširdų darbą ugdant mokinių verslumą bei aktyvią veiklą įgyvendinant tarptautinį projektą „Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis“ ir sėkmingą jo rezultatų sklaidą.

KPKC

VILIJAI BARZDŽIUVIENEI, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkei už aktyvią metodinę veiklą puoselėjant pilietiškumo vertybes bei bendradarbiavimą su mokytojais.

Lietuvių kalba

LAIMUTEI ŽUKAUSKIENEI, VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei, už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą metodinio būrelio veikloje, aktyvią, novatorišką, kūrybingą pedagoginę veiklą bei puikų mokinių parengimą.

Švietimo ir ugdymo skyrius

VIDAI BLIUMBERGIENEI, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausiajai specialistei, už kūrybingą, novatorišką vadybinę veiklą ir puikius pasiekimus, kuriant specialiojo ugdymo sistemą mieste, plėtojant partnerystės ryšius, vykdant gerosios darbo patirties sklaidą mieste ir šalyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: