(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Pagrindinės 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos priimto 2011 m. biudžeto projekto kryptys – skatinti ekonomikos atsigavimą, investuoti į Europos jaunimą ir ateities infrastruktūras. Iš bendros 142,6 mlrd. EUR sumos maždaug 64,4 mlrd. EUR skiriama ekonomikos atsigavimą skatinantiems veiksmams (3,4 proc. daugiau, palyginti su 2010 m.). Be to, lėšos pavyzdinėms iniciatyvoms pagal strategiją „Europa 2020″ ekonomikos augimui skatinti siekia maždaug 57,9 mlrd. EUR (apie 40 proc. biudžeto).
„Biudžeto projekto paskirtis – toliau skatinti ekonomikos atsigavimą kartu su ES valstybėmis narėmis, visų pirma pirmenybę skiriant tiems, kurie dabar pasibaigus krizei itin pažeidžiami, ir tuo pačiu biudžete parodyti naują ES visapusišką požiūrį į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.
Šiandien priimtu biudžeto projektu Europai ir jos piliečiams suteikiama paskatų plėtoti į ateitį orientuotą ekonomiką, kurios pagrindas – moksliniai tyrimai, inovacijos, tvarumas ir įtrauktis. Biudžeto projektu siekiama padėti mūsų jaunimui geriau pasirengti ateičiai, o mažąsias ir vidutines įmones skatinti kuo labiau pasinaudoti ES lėšomis, kad atsigautų po ekonomikos krizės”, – sakė už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas ES Komisijos narys Januszas Lewandowskis.

64,4 mlrd. EUR suma tvariam ekonomikos augimui ateityje skatinti
Pradėtas struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo aktyvaus įgyvendinimo vietoje etapas. Įsipareigojimai naujiems projektams padidės 3,2 proc., o vykdomų projektų mokėjimų asignavimai – 16,9 proc. (iki daugiau nei 42,5 mlrd. EUR). Tikimasi, kad didesni mokėjimų asignavimai bus realus reikiamas valstybių narių ekonomikos augimo akstinas, kartu bus skatinama struktūriškai prisitaikyti prie tvaraus augimo modelio, kurį ES nustatė neseniai sutartoje ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje. Pradėtas vykdyti Europos ekonomikos atkūrimo planas, pagal kurį daugiau nei 1 mlrd. EUR skirta 2009 m. ir 2010 m. pradžioje sutartiems energetikos projektams anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, jūros vėjo energijos ir energetikos infrastruktūros srityse įgyvendinti. Maždaug 500 mln. EUR bus skirta IT ir plačiajuosčio ryšio projektams kaimo vietovėse.

Nors su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginės paramos pagal Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) bei kaimo plėtros finansavimas nesikeis, aplinkos apsaugai skirtas finansavimas pagal programą „Life+” padidės 8,7 proc. (iki 333 mln. EUR).

2011 m. biudžeto projekte taip pat numatytos didesnės investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 7-ajai bendrajai programai bus skirta 13,8 proc. daugiau lėšų (iki 8,6 mlrd. EUR) – dar niekada ES neinvestavo tiek daug į šią programą. Vis dėlto vien moksliniais tyrimais ir plėtra ekonomikos atsigavimo negalima paskatinti,todėl numatoma 16,8 proc. (1,3 mlrd. EUR) padidinti transeuropinių transporto ir energetikos tinklų finansavimą, o Konkurencingumo ir inovacijų programos finansavimą padidinti 4,4 proc., palyginti su 2010 m. (549 mln. EUR).

Biudžetas – mūsų jaunimo ateičiai užtikrinti ir pilietybei remti
„Daugiau nei 20 proc. Europos jaunimo neturi darbo, – sakė Januszas Lewandowskis. – Taip neturėtų būti. ES biudžetu turėtų būti skatinamas švietimas ir mainai, kad padėtų jaunimui pasirengti profesinei veiklai.”
Todėl mokymosi visą gyvenimą programos finansavimas bus padidintas 2,6 proc. (1,1 mlrd. EUR), suteikiant galimybę daugiau nei 200 000 studentų gauti „Erasmus” stipendijas.Be to, 120 000 dalyvių bus remiami programos „Veiklus jaunimas” lėšomis – jai skiriama 127 mln. EUR (1,6 proc. daugiau), siekiant padėti jaunuoliams įsidarbinti pagal neformaliojo švietimo programas.

Laisvės, saugumo ir teisingumo srities programų finansavimas padidės 12,8 proc. – daugiausiai iš visų 2011 m. biudžeto projekto išlaidų kategorijų. Didelės laisvių užtikrinimui ir apsaugai (24,4 proc. daugiau) ir migracijos srautų valdymui (18,5 proc. daugiau) skiriamos sumos rodo neseniai Komisijos priimto ES veiksmų plano ateinantiems penkeriems metams pilietybės, teisingumo, saugumo, prieglobsčio ir imigracijos srityse įgyvendinimui skiriamą dėmesį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: