(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Parengtas naujas „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo“ projektas. Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sudarytos tarpžinybinės darbo grupės darbe dalyvavo švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos sričių specialistai, mokslininkai, praktikai.

Apibrėžiant specialiojo ugdymo specifiką siekiama dermės tarp švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose naudojamų sąvokų bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo kriterijų, taip pat pagal tarptautinius standartus patikslinti sutrikimų klasifikaciją.

Pagal specialiųjų ugdymo poreikių specifiką išskirti trys lygiai. Kai negalia šalinama teikiant kompleksinę įvairių sričių specialistų pagalbą, kai specifiniams mokymosi, elgesio, emocijų, aktyvumo, kalbėjimo sutrikimams įveikti taikoma ilgalaikė švietimo specialistų ir mokytojų pagalba ir kai mokiniai turi trumpalaikių ar laikinų mokymosi sunkumų, atsirandančių dėl vaikui nepalankios aplinkos, pavyzdžiui, jis auga socialinės rizikos, migrantų šeimoje, nerealizuoja savo ypatingų gabumų, patiria emocinę krizę.

Ar mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių, kokia pagalba, kaip dažnai jam reikalinga, kaip ir dabar, nustatys savivaldybių pedagoginės psichologinės tarnybos arba mokyklos specialiojo ugdymo komisijos. Atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius bus pritaikomi ugdymo planai, bendrosios programos, ugdymo metodai ir būdai, ugdymosi vieta, parenkamos mokymo, techninės pagalbos priemonės, teikiama psichologų, logopedų, kitų specialistų pagalba.

Mokiniams, kurie gali būti priskirtini trečiajai grupei, turinčiai laikinų mokymosi sunkumų, galbūt reikės tik psichologo, socialinio pedagogo patarimų, trumpalaikės specialiosios pedagoginės pagalbos. Beveik visuomet šiems mokiniams reikalinga papildoma mokytojo pagalba. Vienoje vidutiniškoje klasėje paprastai yra keli mokiniai, turintieji įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Aprašo projektas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD angl. k.) nuostatas dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo. Jį numatoma patvirtinti dar iki naujų mokslo metų pradžios.

Projektą galite surasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje http://www.smm.lt/docs/d_panele/20100726.pdf
Pastabas ir siūlymus iki rugpjūčio 3 dienos galite siųsti el. pašto adresu teresa.aidukiene@smm.lt.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: