© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Šiandien posėdyje Vyriausybė pritarė 2013 metų veiklos prioritetams ir svarbiausiems darbams. Tai kasmetinis Vyriausybės veiklos planavimo įrankis, kuris padeda Vyriausybei sutelkti skirtingų institucijų pastangas ir resursus neatidėliotinoms problemoms spręsti bei siekti pokyčių prioritetinėse srityse.

2013 metais Vyriausybė didžiausią dėmesį skirs penkioms sritims – ekonomikos augimui, užimtumo didinimui ir socialinės atskirties mažinimui, šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimui, energetinio efektyvumo didinimui, švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimui bei pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, užsienio ir gynybos klausimams.

Ekonomikos augimo, užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje Vyriausybė planuoja įgyvendinti nemažai svarbių darbų. Bus dedamos pastangos siekiant parengti specialistų kvalifikacijos žemėlapį, pagerinti sąlygas verslui mažinant administracinę naštą, peržiūrint ir paprastinant licencijų išdavimo tvarkas, teritorijų planavimo procedūras, optimizuojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą.

Taip pat numatoma siekti pažangos silpniausiose verslo sąlygų srityse. Svarbiausių transporto srities projektų tąsa taip pat prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo. Jaunimo nedarbas bus mažinamas įgyvendinant aktyvias darbo rinkos priemones, skiriant paramą darbdaviams įdarbinusiems jaunus žmones, teikiant individualizuotą pagalbą. Įgyvendinant šį prioritetą taip pat numatoma parengti konkrečius sprendimų projektus dėl kompleksinės mokesčių sistemos peržiūros – tai leis užbaigti ir įforminti mokesčių peržiūros tikslais sudarytos darbo grupės rezultatus.

Siekiant šalies finansinio tvarumo numatomi darbai nacionalinio ir SODROS biudžetų deficitų mažinimui, kovai su kontrabanda šešėliniu verslu ir korupcija. Bus siekiama didinti valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Taip pat numatyta daug svarbiausių darbų siekiant pasirengti  įvesti bendrą Europos valiutą eurą.

Siekiant užtikrinti energijos efektyvumo didinimą Vyriausybė skirs didžiulį dėmesį visuotinei daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai. Energetikos ir transporto srityse numatoma vykdyti konkrečius darbus įgyvendinant regioninius elektros jungčių ir transporto projektus. Didelis dėmesys bus skiriamas švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo paslaugų kokybei gerinti ir prieinamumui didinti.

Vienas iš svarbiausių Vyriausybės prioritetų – pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metų antrąjį pusmetį ir atsakingas pirmininkavimas. Bus siekiama, kad pirmininkavimo metu priimti sprendimai užtikrintų Lietuvos prioritetų įgyvendinimą.

Šiais prioritetais ir suplanuotais darbais Vyriausybė pradeda kryptingą darbą ir rezultatų siekimą. Nuoseklus planavimas padės sutelkti skirtingų valstybės institucijų pastangas bendriems tikslams ir rezultatams siekti.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: