kunigas Arvydas Petras Žygas
(c) Ateitis.org archyvo nuotr.
kunigas Arvydas Petras Žygas

Gegužės 7 d. netekome kunigo, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto pirmojo Studentų dekano, antropologijos profesoriaus Arvydo Petro Žygo. Lietuva su a. a. A. P. Žygu atsisveikina birželio 7–10 d. nuo 10 iki 21 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A). Šalia kolumbariumo veikia ateitininkų ir VDU parengta fotografijų paroda.

Atsisveikinimo su kunigu programa

Birželio 7 d., antradienis

10–21 val. urnos lankymas kolumbariume

12 val. „Viešpaties angelas“

15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

18 val. Šv. Mišios

Maldai vadovauja seserys vienuolės.

Birželio 8 d., trečiadienis

10–21 val. urnos lankymas kolumbariume

12 val. „Viešpaties angelas“

15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

18 val. Šv. Mišios

19 val. vakaras a. a. kun. A. Žygui atminti bažnyčios konferencijų salėje

Maldai vadovauja VDU, ateitininkai

Birželio 9 d., ketvirtadienis

10–21 val. urnos lankymas bažnyčioje

12 val. „Viešpaties angelas“

15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

18 val. Šv. Mišios

19 val. Kalvarijos kalnų giedojimas

Maldai vadovauja ateitininkai

Birželio 10 d., penktadienis

9 val. – urnos lankymas bažnyčioje

12 val. – Laidotuvių Mišios. Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Laidojimas kolumbariume

Visi yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo A. P. Žygas gyveno Ilinojaus valstijoje. Tapo antropologijos profesoriumi, aktyviai dalyvaudavo pasaulio lietuvių kongresuose. Dažnai lankydavosi Punsko krašte ir užrašinėjo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuves dainininkes. Į Lietuvą sovietmečiu jam nebuvo laisvai leidžiama atvykti – kaip ir daugelis užsienyje gyvenusių lietuvių A. P. Žygas vykdavo į Punsko kraštą pabūti Lietuvių žemėje, pabendrauti su lietuviais. Punsko krašte buvo visada laukiamas ir sutinkamas kaip pats garbingiausias svečias.

Vytauto Didžiojo universitete 1989–1993 A. P. Žygas ėjo Studentų dekano pareigas, skaitė paskaitas, iniciavo neįgaliųjų integravimą į universitetą. Už indėlį į atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos kultūrą 1993 m. Arvydas Petras Žygas gavo filosofo, visuomenės veikėjo Stasio Šalkauskio premiją.

2000 m. Arvydas Petras Žygas priėmė kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru, po poros mėnesių – Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

Arvydas Žygas įvertino ateitininkijos svarbą ugdyti naują kartą krikščioniškam ir tautiškam darbui. “Jis buvo pavyzdys. Jo darbo vaisius buvo Ateitininkų organizacijos atstatymas Lietuvoje. Paskutiniu metu kun. Arvydas buvo Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos narys. Jo įžvalgumas ir gili meilė ateitininkijai jo laiškuose vis atsispindi”, – teigė Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkė Rasa Kasniūnienė.

Gyvo būdo, nuoširdus kunigas negailėjo savęs, skubėjo daryti gera – atvira ir pilna meilės širdimi tarnavo Aukščiausiajam, Tėvynei ir visiems, esantiems šalia.

Kunigas Arvydas Petras Žygas gimė 1958 m. birželio 6 dieną Čikagoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje A. P. Žygo tėvai emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, 1945–1950 m. gyveno karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, o 1950-aisiais atvyko į JAV (po penkerių metų gavo pilietybę).

A. Žygas lankė Cicero Šv. Antano Paduviečio mokyklą, 1975 m. vidurinį išsilavinimą įgijo Oak Parke, vyskupo Fenviko aukštesniojoje mokykloje. Nuo mažens A. P. Žygas dalyvavo ateitininkų veikloje, bendravo su seserimis kazimierietėmis.

Norėdamas būti arčiau Tėvynės Lietuvos, A. P. Žygas 1976–1980 m. studijavo baltų kultūrą Čikagos lietuvių pedagogikos institute, Čikagos valstijos universitete gavo dėstymo sertifikatą. 1980–1988 m. Lietuvių pedagogikos institute A. P. Žygas dėstė lietuvių etnografiją ir folklorą. 1976–1982 m. su prof. Marija Gimbutiene lankydavosi Punsko krašte ir užrašinėjo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuves dainininkes. Kaip ir daugelis užsienyje gyvenusių lietuvių, negalėjusių lankytis Lietuvoje, A. P. Žygas vyko į Punską pabūti lietuvių žemėje – čia A. P. Žygas buvo visada laukiamas ir šiltai sutinkamas.

1981 m. Čikagos Ilinojaus universitete Arvydas Petras Žygas įgijo antropologijos ir chemijos mokslų bakalauro laipsnį, 1983 m. biochemijos magistro laipsnį su medicininės antropologijos specializacija, o 1988 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį. Tada jis pirmą kartą galėjo apsilankyti Lietuvoje Vilniaus universiteto Medicinos fakultete pagal mokslinių mainų programą. Kaip jis pats rašo savo autobiografijoje, 1988 metų gruodžio 14 dieną pradėjo savo pasirengimą kunigystei.

1989–1993 m. dr. Arvydas Petras Žygas dėstė antropologiją ir biochemiją Kauno ir Vilniaus universitetuose, 1990 metais gavo asocijuoto antropologijos profesoriaus vardą. 1989–1993 metais vadovavo VDU Antropologijos katedrai ir buvo VDU studentų dekanu. 1993 metais už indėlį į atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos kultūrą jam buvo suteikta S. Šalkauskio vardo premija.

1990 m. Arvydas Petras Žygas įstojo į Jėzuitų naujokyną. 1993–1994 metais studijavo jėzuitų formacijos centre Genujoje (Italija), ėjo klinikinę praktiką Turino Šv. Kotolengo ligoninėje. 1995 m. grįžo į Čikagą slaugyti sunkiai sergančios motinos ir pradėjo studijuoti teologiją Čikagos Lojolos universitete. Pageidaujant Kauno kunigų seminarijos rektoriui, siekdamas įgyti tinkamą kunigo šventimams formaciją, A. P. Žygas grįžo į Lietuvą. 1996–2000 m. įsitraukė į būsimų kunigų sielovadinį ugdymą. 1996–1999 m. A. P. Žygas taip pat studijavo ir Meriveilo instituto Teologijos fakultete Birmingeme (Didžioji Britanija), ten siekdamas teologijos magistro laipsnio. Šias studijas baigė ir magistro laipsnį gavo Vytauto Didžiojo universitete.

2000 metų birželio 29 dieną Arvydas Petras Žygas priėmė kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Po poros mėnesių kunigas Arvydas Žygas buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Šiose pareigose jis išbuvo šešerius metus. Gyvo būdo, nuoširdus kunigas labai greitai rado kelią į seminarijos auklėtinių širdis, pelnė visų pasitikėjimą.

Drauge kunigas Arvydas Žygas tęsė ir savo mokslininko veiklą: 1996–2006 m. ėjo antropologijos asocijuoto profesoriaus, o 2000–2006 metais pastoracinės teologijos asocijuoto profesoriaus pareigas Vytauto Didžiojo universitete. 2000–2006 metais taip pat ėjo Kauno medicinos universiteto kapeliono pareigas ir buvo vizituojančiu antropologijos profesoriumi tame pačiam universitete. 1997–2006 metais kunigas Arvydas buvo ir Kauno psichiatrijos ligoninės kapelionu, patarnavo seserims kazimierietėms Pažaislyje ir seserims kotrynietėms Kaune.

Kunigas Arvydas Petras Žygas ypatingai prisidėjo prie ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje. 1989–1995 metais buvo išrinktas ir ėjo Ateitininkų federacijos pirmininko pareigas.

2006 m. kunigas Arvydas pasiprašė išleidžiamas į JAV teologijos daktarato studijų. 2006–2007 m. dirbo vikaru Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, ypatingą dėmesį skirdamas Lietuviams emigrantams.

2007 m. rugpjūčio mėnesį pasiprašė atleidžiamas iš parapijos ir toliau tęsė studijas, drauge patarnaudamas kaip kapelionas Vargdienių seserims Putname, darbuodamasis seserų įsteigtoje Pal. J. Matulaičio vargšų prieglaudoje, pavaduodavo kunigus įvairiose lietuvių parapijose. Paskutinius mėnesius, jau sunkiai sirgdamas, praleido Saint Louis klinikoje.

Kunigas Arvydas Petras Žygas skubėjo daryti gera, negailėdamas savęs. Jo niekada niekas nematė supykusio, atsikertančio kad ir į šiurkštesnį žodį. Jis jautėsi pašauktas tarnauti – Dievui, savo mylimai Tėvynei, visiems žmonėms, kuriuos Viešpats siuntė į jo kelią. Nepaisydamas mokslo laipsnių ir titulų, save jis laikė paprastu žmogumi. Savo prašyme suteikti kunigo šventimus rašė: “Prašau suteikti man, Arvydui Petrui Žygui, nevertam Dievo tarnui, kunigystės šventimus.”

A. P. Žygo biografija parengta remiantis Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: