(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Gruodžio 15 dieną miesto taryba turėtų pritarti siūlymui rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą 2013-2023 metams.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kauno miesto savivaldybė įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, koordinuoja ir organizuoja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, yra būtina parengti naują Bendrąjį planą. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto savivaldybės tarybos 2003 metais, sprendiniai buvo patvirtinti iki 2010 metų. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas galioja iki 2013 m.

Pakeitus teritorijų planavimo įstatymą ir kitus teritorijų planavimą reguliuojančius teisės aktus, reikalinga parengti Bendrojo plano sprendinius, atitinkančius Kauno miesto teritorijų panaudojimą pagal miesto gyventojų poreikius, numatant miesto socialinės ir ekonominės raidos, planuojamų procesų poveikį fizinei aplinkai, užtikrinant teritorijos darnią plėtrą atsižvelgiant į miesto strateginio plano 2008-2015 metų laikotarpiui numatytas kryptis ir prioritetus.

Bendruoju planu bus peržiūrėti teritorijos kokybinės ir kiekybinės plėtros tikslai, uždaviniai, prioritetai, pasiūlyti sprendiniai plėtrai įgyvendinti, nustatytos Savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos. Bendrojo plano sprendiniai bus rengiami, t.y. miesto raida bus planuojama iki 2023 metų. Bendrasis planas bus svarstomas su visuomene.

Bendrojo plano rengimas bus skaidomas į du etapus: parengiamąjį (4 mėn.) ir rengimo (36 mėn.). Bendrojo plano sprendiniams parengti Savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką dėl finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: