Ką turi žinoti įsivaikindamas

Paskelbė: Vilmantas Ramonas Data: 2011-04-03 09:02

Spausdinti | Komentarai

Ne kartą esame girdėję skambius šūkius per žiniasklaidos priemones, matę reklamas, tačiau dažno iš mūsų žinios apie įsivaikinimą tuo ir baigiasi. Kiekvienam iš mūsų bus pravartu susipažinti su sąlygomis, kurios būtinos, norint įsivaikinti Lietuvoje. Šios žinios ne tik padės geriau suprasti šią skaudžią problemą, bet ir priimti sprendimą – įsivaikinti, suteikiant pilnavertį gyvenimą jaunai gyvybei.

Jūs galite pretenduoti tapti įvaikintojais, jei:

– esate pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimties metų;
– esate susituokę;
– nebuvote teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
– Jums nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
– jei Jūs buvote vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;
– esate tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
– nesergate tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“.

Galimos išimtys

1. Jei esate vyresni nei penkiasdešimties metų, Jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
– vienas iš sutuoktinių viršija įstatymo nustatytą ribą;
– norite įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
– vaikas, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas Jūsų šeimoje.
2. Jei esate nesusituokęs, Jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
– socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų Jūsų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
– vaiką, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką globojote.

Neleidžiama įvaikinti:

– savo vaikų, brolių, seserų;
– nesusituokusiems asmenims įvaikinti to paties vaiko.

Šeši žingsniai, kaip tapti įtėviais

1. Įvaikinimo sąlygų išsiaiškinimas. Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) (toliau – VTAS), kurio darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.

2. Dokumentų pateikimas. Apsisprendę įvaikinti vaiką, privalote pateikti VTAS reikiamus įvaikinimui dokumentus:
– prašymą, kuriame nurodote duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus;
– paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– santuokos liudijimo kopiją, jeigu išsituokęs – teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu našlys – sutuoktinio mirties liudijimo kopiją (jeigu ji yra);
– nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;
– pažymą apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija arba bendrijos pirmininkas);
– dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
– pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotas pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamą turtą);
– sutuoktinio rašytinį sutikimą, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.

VTAS, gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą. Taip pat jis organizuos mokymus, kuriuos turi išklausyti būsimieji įtėviai. Jie trunka apie tris, išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, trūksta informacijos išvadai parengti, rengiami papildomi susitikimai su šeima) apie keturis mėnesius. Per šį laikotarpį ketinantys įvaikinti asmenys turi išklausyti 10 sesijų įvairiomis temomis (viena sesija per savaitę, jos trukmė ne ilgiau nei trys valandos). Be to, organizuojamos individualios konsultacijos ir apsilankymai įvaikintojų namuose. Mokymų dalyviai atlieka namų darbus, kuriuos vėliau aptaria ir analizuoja kartu su grupės mokytojais individualių ar grupinių užsiėmimų metu.

Visi pateikti duomenys apie jus yra konfidencialūs.

3. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Patikrinimą sudaro pateiktų dokumentų įvertinimas, mokymai ir išvados apie šeimos pasirengimo įvaikinti parengimas.

VTAS, gavęs ir peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, organizuos Jūsų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, kurio metu sieks išsiaiškinti, ar Jūs pasirengę tapti įtėviais, galinčiais suteikti įvaikintam vaikui saugią aplinką ir užtikrinti jam visavertį vystymąsi. Pasirengimo įvaikinti tyrimo metu atestuotas socialinis darbuotojas sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, ištirti Jūsų gyvenimo sąlygas ir būdą bei sužinoti kartu su Jumis gyvenančių asmenų nuomonę apie įvaikinimą. Atestuoti socialiniai darbuotojai apsilankys pas Jus namuose. Jie, pravedę mokymus ir atlikę įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti ir perduos ją VTAS. Tuo atveju, jeigu išvada teigiama, jos kopiją VTAS persiųs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įrašys Jus į norinčiųjų įvaikinti apskaitą. Jeigu išvada dėl pasirengimo įvaikinti yra neigiama, išnykus priežastims arba jas pašalinus, Jūs galite pakartotinai kreiptis į VTAS dėl pasirengimo įvaikinti patikrinimo. Atestuoto socialinio darbuotojo išvadą dėl pasirengimo įvaikinti galite apskųsti teismui įstatymų numatyta tvarka, jeigu nesutinkate su šia išvada.

4. Įtraukimas į norinčiųjų įvaikinti apskaitą. Esant teigiamai socialinio darbuotojo išvadai dėl pasirengimo įvaikinti, jos kopiją ir sprendimą dėl Jūsų įtraukimo į norinčiųjų įvaikinti vaiką apskaitą VTAT siunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įtraukia Jus į minėtą apskaitą.

5. Vaiko pasiūlymas. Atsižvelgdama į Jūsų prašyme nurodytus pageidavimus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba per Jūsų gyvenamosios vietos VTAS pasiūlo Jums galimą įvaikinti vaiką ar vaikus. Jums pateikiami duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nusprendžiate, kokį vaiką norėtumėte aplankyti jo gyvenamojoje vietoje ir artimiau susipažinti. Jei sutinkate įvaikinti Jums pasiūlytą vaiką, patvirtinate tai raštu. Jei atsisakote – patvirtinate tai raštu ir nurodote tokio sprendimo motyvus. Tokiu atveju Jums bus pasiūlytas kitas vaikas.

6. Pareiškimo įvaikinti teismui padavimas. Nusprendę įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs kreipiatės į savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu leisti Jums įvaikinti vaiką ir pateikiate teismui reikiamus dokumentus. Pareiškimo turinio ir pateikiamų dokumentų reikalavimus nustato Civilinio proceso kodeksas.

Sutuoktinio vaiko įvaikinimas
Jei norite įvaikinti savo sutuoktinio vaiką, savo gyvenamosios vietos VTAS turite pateikti:
– prašymą dėl konkretaus vaiko įvaikinimo;
– paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– santuokos liudijimo kopiją;
– sutuoktinio, kurio vaiką norima įvaikinti, rašytinį sutikimą įvaikinti;
– vaiko tėvo ar motinos, su kuriuo vaikas negyvena, sutikimo įvaikinti, patvirtinto teismo nutartimi, kopiją; sutikimo nereikalaujama, jei vaiko tėvui ar motinai yra apribota tėvų valdžia, jis yra nežinomas ar miręs, pripažintas neveiksniu ar paskelbtas mirusiu;
– įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopiją;
– nustatytos formos (046/a) savo sveikatos pažymėjimą ir įvaikinamo vaiko sveikatos pažymėjimą;
– pažymėjimą apie šeimos sudėtį;
– dokumentą apie gaunamas pajamas.

VTAS darbuotojai kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl jūsų teistumo.

Peržiūrėję pateiktus dokumentus, VTAS darbuotojai organizuos Jūsų pasirengimo įvaikinti sutuoktinio vaiką patikrinimą. Jį atliks atestuotas socialinis darbuotojas, kuris sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, gyvenimo sąlygas ir būdą, ar vaiko įvaikinimas sutuoktiniui atitinka nepilnamečio interesus.

Esant teigiamai išvadai, Jūs kreipiatės į savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu įvaikinti savo sutuoktinio vaiką. Kartu su prašymu pateikiate VTAS išvadą bei kitus Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka paruoštus dokumentus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija

Ši informacija yra portalo KaunoZinios.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija ir nurodžius aktyvią nuorodą į KaunoZinios.lt. Parašykite mums adresu info@kaunozinios.lt

 
traffix.lt