(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Dar kartą atkreipiame visų vairuotojų ir vežėjų dėmesį į tai, kad, įsigaliojus nacionaliniams teisės aktams, kuriais įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, vairuotojai, komerciniais tikslais vežantys keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis ar krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją. Pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti tik nauji vairuotojai, t. y. vairuotojai, kurie vairuotojo pažymėjimus vežti keleivius įgijo po 2008 m. rugsėjo 10 d., o vežti krovinius – po 2009 m. rugsėjo 10 d.

Svarbi informacija, susijusi su paminėtos direktyvos įgyvendinimu, yra skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje (sritis „Profesionalių vairuotojų mokymas“, skyrius „Mokymas ir egzaminavimas“), tačiau asmenims, dar neturintiems transporto priemonių vairavimo teisės, arba vairuotojams, jau turintiems vairuotojo pažymėjimus, primename, kad siekiant tapti profesionaliais vairuotojais ir vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais, privalu nustatyta tvarka įgyti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, ir pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius.

Sąlygos, siekiant tapti profesionaliu vairuotoju:

1. Nustatyta tvarka įgyjamas vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones. Teisė vairuoti šias transporto priemones suteikiama nuo 18 metų.
2. Pradinę profesinę kvalifikaciją vairuotojai, turintys teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, įgyja šiais būdais:
2.1. mokymo įstaigoje, organizuojančioje pradinės kvalifikacijos kursus (toliau – mokymo įstaiga), baigia atitinkamą mokymą ir įgyja pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius. Vėliau mokomasi vairavimo mokykloje, kurioje baigiami atitinkami pirminio mokymo kursai įgyti teisę vairuoti transporto priemones (automobilius) keleiviams ar kroviniams vežti. Nustatyta tvarka išlaikomi egzaminai valstybės įmonėje „Regitra“, kuri, atsižvelgusi į suteiktą pradinę profesinę kvalifikaciją, išduodama vairuotojo pažymėjimus, juose prie kategorijų, kurių transporto priemones vairuotojas turi teisę vairuoti, įrašo Europos Bendrijos kodą (95) ir datą, iki kurios galioja atitinkama kvalifikacija;
2.2. kaip ir 2.1 punkte, tik pirmiausia mokomasi vairavimo mokykloje, kurioje baigiami atitinkami pirminiai mokymo kursai įgyti teisę vairuoti transporto priemones (automobilius) keleiviams ar kroviniams vežti, po to – mokymo įstaigoje, baigiamas atitinkamas mokymas ir įgyjamas pažymėjimas, patvirtinantis pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius;
2.3. kaip ir 2.1 punkte, tik tuo pat metu mokomasi vairavimo mokykloje ir mokymo įstaigoje ir įgyjami atitinkami mokymo kursų baigimo dokumentai.
Kai mokymo įstaiga turi teisę vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ir teisę organizuoti vairuotojų pradinės kvalifikacijos kursus, pirminio mokymo kursų baigimo liudijimas ir pažymėjimas, patvirtinantis atitinkamai pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius, gali būti įgyjami toje pačioje mokymo įstaigoje.
3. Vairuotojai, turintys 21 ir daugiau metų, pradinę profesinę kvalifikaciją įgyja tokiais pačiais būdais, kaip nurodyta 2 punkte, o mokymo kursas mokymo įstaigoje yra dvigubai trumpesnis (140 val. teorijai ir 10 val. praktinio vairavimo mokymas).
4. Vairuotojai, kurie iki nustatytų datų įgijo teisę vairuoti atitinkamas transporto priemones (automobilius) vežti keleiviams ar kroviniams ir dirba (arba sieks įsidarbinti) įmonėse, vykdančiose komercinę veiklą, per penkerius metus, t. y. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (keleivinių transporto priemonių vairuotojai) ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (krovininių transporto priemonių vairuotojai) privalės mokymo įstaigose išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursus. Vėliau šiuos kursus vairuotojai privalės išklausyti periodiškai (kas penkeri metai). Kvalifikacijos tobulinimą taip pat patvirtina Europos Bendrijos kodas (95), kurį, kaip ir pradinės kvalifikacijos įgijimo atveju, vairuotojo pažymėjime įrašo valstybės įmonė „Regitra“, pateikus periodinio tobulinimo pažymėjimą.

Pažymėtina, kad vairavimo mokykloje vykdomas tik pirminis asmenų mokymas transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, o mokymo įstaigose, organizuojančioje pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, vairuotoja mokomi dalykų, susijusių su vairuotojo profesine veikla. Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, svarbiausios mokymo temos nukreiptos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija

B kategorija Šiauliuose – Jago mokykloje

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: