(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Švietimo ir mokslo ministerija sulaukė tėvų skambučių ir klausimų dėl elektroninių dienynų naudojimo mokyklose.
Ministerija informuoja, kad elektroninis dienynas nėra privalomas. Tačiau yra sudaryta galimybė mokykloms, kurios pildė spausdintą dienyną ir buvo susipažinę su elektroninio dienyno naudojimo tvarka ir galimybėmis, nebepildyti spausdinto, bet naudoti elektroninį dienyną.
Nuo šių mokslo metų daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų atsisakė įprastinių popierinių dienynų ir mokinių ugdymo apskaitą tvarkys tik elektroniniame dienyne.

Sprendimą, kokį dienyną – elektroninį ar popierinį- naudoti, priima pačios mokyklos.
Jei mokykla turi galimybę įsigyti bei išlaikyti elektroninį dienyną, užtikrinti saugų jo naudojimą, mokytojai turi galimybę naudotis kompiuterine technika pamokoje bei turi pakankamai kompiuterinio raštingumo žinių ir gebėjimų, ji gali priimti sprendimą naudoti elektroninį dienyną. Labai svarbu, kad tam pritartų visa mokyklos bendruomenė.

Mokykla, prieš pradėdama naudoti elektroninį dienyną, sudaro sutartį su paslaugų teikėju (elektroninio dienyno gamintoju) ir numato elektroninio dienyno naudojimo sąlygas, viena iš jų – paslaugos kaina. Vienų gamintojų elektroniniai dienynai yra nemokami, kiti gamintojai yra nustatę tam tikrą mokestį, tačiau pati mokykla priima sprendimą dėl elektroninio dienyno gamintojo pasirinkimo.

Jei mokykla sudaro sutartį su elektroninio dienyno gamintoju, kurio paslauga mokama, ji tam gali skirti mokinio krepšelyje numatytas lėšas (20 Lt mokiniui per metus skiriama informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, taip pat ir elektroniniams dienynams tvarkyti). Pažymius, pamokos turinį, pamokų lankomumą mokinių tėvai iš elektroninio dienyno sužino nemokamai. Jei tėvai pareiškia pageidavimą gauti papildomas paslaugas, pvz., SMS žinutes, tuomet už jas susimoka.

Elektroninio dienyno, kaip ir popierinio dienyno, pagrindinė funkcija – duomenų apie mokinių pasiekimus kaupimas (pažymiai, pamokų turinys, lankomumas). Tačiau mokinių tėvai ir mokytojai išskiria nemažai ir kitų privalumų: mokinių tėvai gali kiekvieną dieną stebėti vaiko lankomumą, pažangumą, mokyklos administracijos, klasės vadovo informaciją ir pranešimus. Mokytojams taip pat sumažėja darbo krūvis – nebereikia tikrinti ir pildyti pasiekimų knygelių, jie gali operatyviau bendrauti su tėvais, greitai paruošia klasės ataskaitas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad mokykla privalo tėvus informuoti apie mokinių mokymosi pasiekimus. Todėl, jei tėvai neturi prieigos prie elektroninio dienyno, tai mokykla privalo juos informuoti kitais būdais, pvz., atspausdinti mokinių mokymosi pasiekimų suvestines ir įteikti jas tėvams.

Švietimo ir mokslo ministerija, įteisinusi elektroninio dienyno naudojimą, kasmet kviečia į pasitarimus elektroninių dienynų gamintojus, mokyklų, naudojančių dienynus atstovus, finansiškai remia mokyklas (skiria joms kompiuterių). Planuojama, kad ir šį rugsėjį mokyklos gaus 500 naujų kompiuterių.

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: