(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba pakoregavo miesto bendrojo lavinimo mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir pertvarkos 2008-2012 metų priemonių planą.

Šiuo planui siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje. Priėmus sprendimą mieste bus pakankamas mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius, o lėšos, skirtos mokykloms finansuoti, bus naudojamos efektyviau.

Prieš porą metų buvo sudaryta darbo grupė bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrajam planui įgyvendinti. Darbo grupė išanalizavo mokyklų atitiktį mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijams, ir įvertino demografinius, ekonominius, socialinius bei kultūrinius aspektus, ugdymo kokybę, mokyklų pastatų atitiktį mokyklos tipui.

Rengdama sprendimo projektą, darbo grupė organizavo posėdžius, į kuriuos kvietėsi mokyklų vadovus, seniūnijų seniūnus, profsąjungų narius ir vadovus, mokinių parlamento bei tėvų forumo atstovus.

Informacija apie mokyklų patalpas

Mokyklose, kurių patalpos nėra pakankamai užpildytos, neracionaliai naudojamos ūkio lėšos. Tai būdinga Veršvų vidurinei mokyklai, kurios patalpos nėra pakankamai užpildytos, o Romainių pradinė mokykla yra perpildyta ir dirba dviem pamainomis. Romainių pradinės mokyklos lėšų stygiui įtakos turi patalpų trūkumas bei mažas klasių plotas, todėl mokykla negali priimti visų norinčių mokytis mokinių.

Mokinių mokymasis Romainių pradinėje mokykloje II-oje pamainoje netenkina dalies mokinių tėvų, gyvenančių Romainių mikrorajone, nes dirbantiems tėvams sudėtinga prižiūrėti vaiką iki II-osios pamainos pamokų laiko, taip pat ribojamos mokinių galimybės parenkant užsiėmimus miesto neformalaus ugdymo įstaigose. Be to, mokykla yra miško teritorijoje, neaptverta, todėl iškyla nemažai pavojų vaikams. Tačiau mokykla Romainiuose yra reikalinga ir būtina spręsti jos plėtros, saugumo ir išlikimo klausimus.

Mieste šiais mokslo metais yra 7 mokyklos, kurios 10-ose klasėse turi nepakankamą mokinių skaičių, t. y mažesnį negu 50. Įgyvendinant minėtą Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir pertvarkos 2008–2012 metų priemonių planą, jos ateinančiais mokslo metais turėtų nekomplektuoti 11-ųjų klasių ir 2011 m. rugsėjo 1 d. pertvarkomos į pagrindines mokyklas.

Rokų vidurinės mokyklos pertvarkymas į pagrindinę mokyklą buvo numatytas 2012 m. rugsėjo 1 d. tikintis, kad jai bus įteisintas miesto pakraščio mokyklos statusas. Teisės aktų dėl miesto pakraščio mokyklos statuso įteisinimo Rokų vidurinei mokyklai šiai dienai neturima. Rokų vidurinės mokyklos 10-ose klasėse mokosi 38 mokiniai, todėl ji turėtų ateinančiais mokslo metais turėtų nekomplektuoti 11-ųjų klasių ir 2011 m. rugsėjo 1 d. pertvarkoma į pagrindinę mokyklą. Mokyklos, kurios vykdo vidurinio ugdymo programas su mažu mokinių skaičiumi, ne tik apriboja ugdymo turinio pasirinkimo galimybes mokiniams, bet ir pažeidžia lygių galimybių teises tų mokyklų, kurios vykdo vidurinio ugdymo programas su dideliu mokinių skaičiumi klasėje.

Kovo 11-osios vidurinės mokyklos pertvarkymas į pagrindinę mokyklą buvo numatytas 2011 m. rugsėjo 1 d., tačiau šioje mokykloje mokosi specialiųjų poreikių mokiniai. Mokykloje įgyvendinami du integruoto ugdymo lygiai – visiška ir dalinė integracija. Šiuo metu mokykloje mokosi 572 mokiniai. Iš jų 83 – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 10-ojoje specialiojoje klasėje mokosi 11 mokinių. Sekančiais mokslo metais šalia esančios mokyklos nėra pasirengusios ir negali užtikrinti jiems mokymosi tęstinumo vidurinio ugdymo programoje. Ryšium su tuo, kad 2010 m. liepos 1 d. naikinamos apskritys ir joms pavaldžios specialiojo ugdymo įstaigos bus perduodamos savivaldybėms, tikslinga Kovo 11-osios vidurinės mokyklos pertvarkymą į pagrindinę mokyklą atidėti iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Kovo 11-osios vidurinės mokyklos specialiųjų poreikių mokiniams būtų užtikrinamas ugdymosi tęstinumas jiems pritaikytose patalpose.

Prijungiant Romainių pradinę mokyklą prie Veršvų vidurinės mokyklos, neatlaisvinant Romainių pradinės mokyklos patalpų, būtų sutaupoma 2,5 etato administracinio personalo, mažėtų pamainų skaičius, gerėtų ugdymo kokybė.

Pertvarkius mokyklų tinklą, bus sudarytos lygios galimybės įsisavinti bendrojo ugdymo programą ir įgyti akredituotą vidurinį išsilavinimą. Lėšos, kurios tenka laisvoms mokymosi vietoms finansuoti, bus galima panaudoti ugdymo bazei atnaujinti ir modernizuoti (informacinėms technologijoms, vadovėliams ir kt.), pagalbai teikti, ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokytojų kvalifikacijai kelti, mokyklų patalpos bus atnaujinamos ir modernizuojamos, mažės mokyklų išlaikymo kaštai, pagerės ugdymo kokybė.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: