Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinio fakulteto pastatas Kauno Senamiestyje (c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinio fakulteto atstovai sekmadienį vakare išplatino visuotinio susirinkimo priimtą kreipimąsi, kuriuo reikalauja išlaikyti fakultete trijų pakopų studijas. Pateikiame visą peticijos tekstą:

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, prieštaraujame VU rengiamam projektui sukurti Mokymosi visą gyvenimą centrą (toliau — MVGC) VU Kauno humanitarinio fakulteto pagrindu, reorganizuojant fakultetą į MVGC.

Prieštaraujame, kad šiuo metu vykdomos VU Kauno humanitarinio fakulteto studijų programos būtų perkeliamos į kitus akademinius VU padalinius pagal atitinkamas mokslo sritis.

Teigiame, kad toks vienašališkas sprendimas (projektas),
1) pažeidžia teisėtus akademinės bendruomenės lūkesčius:
a) studentų, pasirinkusių VU Kauno humanitarinio fakulteto siūlomas bakalauro ir magistro studijų programas;
b) pedagoginio ir mokslinio personalo, įvykdžiusio atestacinius reikalavimus ir laimėjusio konkursus atitinkamoms pareigoms užimti;
2) neatitinka Lietuvos aukštojo mokslo reformos imperatyvų, skatinančių atsisakyti nesurenkančių studentų studijų programų, taigi neperspektyvių, neatitinkančių darbo rinkos poreikių (žr. 2009 metų stojimo duomenys pridedami);
3) nepagrįstai niveliuoja mokslinės ir akademinės patirties sklaidos galimybes, siaurindamas ugdymo proceso kontinuumą nuo trijų pakopų studijų proceso organizavimo iki mokymosi visą gyvenimą koncepcijos.
4) naikina Fakulteto mokslininkų kuriamą tarpkultūrinę mokslinę komunikaciją, kurią realizuoja pasaulinei mokslo rinkai skirti socialinių ir humanitarinių sričių tarptautiniu mastu pripažinti mokslo periodiniai žurnalai: Transformations in Buisiness and Economics (ISI Master Journal List (Web of Science) by Thomson Services (2005m.) — pirmas ISI socialinių mokslų žurnalas Lietuvoje) ir Respectus Philologicus (Modern Language Association International Bibliography — nuo 2007). Mokslo žurnalai leidžiami VU Kauno humanitarinio fakulteto žmogiškųjų išteklių (mokslinis personalas) ir infrastruktūrinę baze;
5) iš esmės tariamas VU Kauno humanitarinio fakulteto restruktūrizacijos projektas yra ne kas kita kaip VU Kauno humanitarinio fakulteto naikinimo veikla, kurią neabejotinai inicijuoja neaiškios verslo struktūros, analogiškų ambicijų buvo reikšta ir anksčiau, plg. 2005 metais, tačiau tada VU Rektoriaus nuosaiki pozicija padėjo išvengi fatališkų padarinių — fakulteto sunaikinimo.
6) fakulteto panaikinimas ir akademinio padalinio „pardavimas“ Lietuvos aukštojo mokslo reformos fone garantuoja VU politinius dividendus įgaunant LR Švietimo ir mokslo ministerijos palankumą būsimam projektų ir kitų veiklų finansavimui iš struktūrinių fondų.

Projekte numatomas fakultete vykdomų studijų programų perkėlimas į kitus VU padalinius dirbtinai kuria atskirtumą tarp švietimo grandžių: universitetinės pakopinės studijos centralizuojamos viename mieste, mokymosi visą gyvenimą centras — kitame. Taigi fakulteto reorganizacijos į MVGC projektas neužtikrina vientisos švietimo erdvės, pagrįstos atviromis, sąveikaujančiomis formomis, sukūrimo.

Specialaus universitetinio padalinio siūlančio mokymosi visą gyvenimą paslaugą sukūrimas iš esmės prieštarauja mokymosi visą gyvenimą sampratai (žr. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas (2001), Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (2008), taip pat kitus reglamentuojančius dokumentus), implikuojančiai mokymosi visą gyvenimą paslaugos integraciją į visą universiteto (ar kitokios švietimo institucijos) veiklą ir struktūrą. VU padalinio (KHF→MVGC), atskirtis, t. y. tik ribotų mokymo(si) kompetencijų delegavimas neatitinka turimos (/sukurtos/ sukauptos) KHF žmogiškųjų išteklių (mokslinis ir pedagoginis potencialas), komunikacinės (infrastruktūra), metodinės (tarpdiscipliniškumas; deakademizuota metodika — plg. E terpėje) bazės, taigi restruktūrizuojant fakultetą dirbtinai naikinamas patirties tęstinumas ir vykdomas akademinis genocidas.

Formaliojo (t. y. VU KHF) mokymo(si) ir neformaliojo (t. y. projektinio darinio MVGC) mokymo(si) procesai neatsiejami, taigi, vienareikšmiškai prieštaraujame, kad VU rengiamas projektas, sukurti Mokymosi visą gyvenimą centrą VU Kauno humanitarinio fakulteto pagrindu, reorganizuojant fakultetą į MVGC, atsisakant formaliojo mokymo(si) paslaugos (t. y. trijų pakopų aukštojo mokslo studijų), būtų vykdomas.

PRIEŠTARAUJAME, KAD VU KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS, PRISIDENGUS RESTRUKTŪRIZACIJOS IDĖJA, BŪTŲ SUNAIKINTAS.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: