(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegija pritarė Miesto plėtros departamento siūlymui Kauno miestui, kaip partneriui, dalyvauti dviejuose tarptautiniuose projektuose – „Socialinio verslumo skatinimas” („Business Support for Social Enterprises”) ir „Forte” („At fort”).

Abu projektai vykdomi pagal Tarpregioninio bendradarbiavimo (INTERREG IVC) programą. Projekto „Socialinio verslumo skatinimas” tikslas – skatinti socialinių įmonių kūrimąsi ir plėtrą. Socialinės įmonės – tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas siekdamos apibrėžto socialinio ir aplinkosaugos tikslo, tai gali būti tiek pelno nesiekiančios organizacijos, taikančios verslo modelius, tiek ir pelno siekiančios įmonės, kurių pagrindinis tikslas – naudos visuomenei siekimas.

Planuojamas projekto rezultatas – rekomendacijų socialinių verslumo skatinimui parengimas, pasikeitimas „gerąja patirtimi” ir įgyvendintas pilotinis projektas – sudarytos sąlygos socialinio verslo įmonės Kaune įsteigimui.

Projektas numatomas įgyvendinti 2012-2014 metais. Numatoma Kauno miesto savivaldybės dalis bendrame 80 tūkst. eurų biudžete – 12 tūkst. eurų (15 proc.) – valstybės tarnautojų, dirbančių su projektu, darbo laikas. Projekte planuoja dalyvauti partneriai iš Didžiosios Britanijos (pagrindinis partneris), Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos.

Antrojo projekto „Forte” tikslas – palengvinti, paskatinti buvusių karinių objektų: fortų, kareivinių panaudojimo visuomenės reikmėms procesus ir sudaryti geresnes sąlygas jų rekonstrukcijai bei tolesniam vystymui.

Buvę Kauno miesto kariniai objektai turi didelę išliekamąją kultūros paveldo vertę tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje, tuo pačiu ir didelį potencialą darniai miesto ekonominei plėtrai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama išanalizuoti pasirinkto buvusio karinio objekto, kaip pilotinio projekto, panaudojimo galimybes, nustatyti galimus vystimosi scenarijus, sukurti ir ateityje tikslingai panaudoti marketingo priemones, pritraukus galimus finansavimo šaltinius šio projekto vystymui.

Planuojama, kad bus parengtas pilotinio projekto įgyvendinimo planas, ataskaita apie projekto partnerių pasiekimus buvusių karinių teritorijų panaudojimo srityje, investuotos lėšos teritorijos aplinkai sutvarkyti.

Numatoma projekto įgyvendinimo data – 2012-2014 metai, Kauno miesto savivaldybės dalis bendrame 250 000 eurų biudžete sudarytų taip pat 15 proc. arba 37500 eurų, kurių išraiška – valstybės tarnautojų, dirbančių su projektu, darbo laikas. Projekte planuoja dalyvauti partneriai iš Olandijos (vykdantysis partneris), Vokietijos, Italijos, Belgijos, Vengrijos, Maltos, Danijos, Prancūzijos.

„Šiuo metu rengiamos projektų paraiškos, kurios bus pateiktos INTERREG IV C sekretoriatui šių metų balandžio 1 dieną. Ar bus skirtas finansavimas šių projektų įgyvendinimui, paaiškės šių metų pabaigoje. Skyrus ES finansavimą, galutinai paaiškės ir projektų tikslai, biudžetas bei rezultatai. Kiekvienam iš šių dviejų projektų gavus finansavimą, jungtinės veiklos sutarties projektas bus teikiamas Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl pritarimo dalyvauti ir sutarties pasirašymo”, – sakė Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Vygintas Grinis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: