(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vyriausybė pritarė 2011 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų rengimo planui. Šiemet bus įgyvendinti biudžeto rengimo proceso pakeitimai, kurie padės užtikrinti skaidresnę ir į rezultatus orientuotą biudžeto politiką.
Biudžeto rengimo proceso pakeitimai labiausiai sietini su tuo, kad maksimalūs asignavimų (skiriamų biudžeto lėšų) limitai bus nustatomi atitinkamų ministrų valdymo sritims, įskaitant jų pavaldume esančias institucijas ir įstaigas, kaip buvo iki šiol.

Rengiant kitų metų valstybės biudžetą pirmiausia bus įvardinti Vyriausybės veiklos prioritetai 2011 metams ir formuojami kitų metų tikslai bei uždaviniai, kurie užtikrintų finansuojamų sričių prioritetų įgyvendinimą. Konkrečias valdymo sritis (pvz. švietimo, socialinę, visuomenės apsaugos ir kt.) kuruojantys ministrai, įvertinę tos srities politikos prioritetus, turės pateikti skaičiavimus dėl asignavimų planuojamiems rezultatams pasiekti. Jie atskirai vertins lėšų poreikį Vyriausybės nustatytiems veiklos prioritetams ir vykdomoms funkcijoms užtikrinti bei programoms įgyvendinti. Taip ministrai įgis daugiau svertų visos jų valdymo srities prioritetams išskirti ir numatytiems rezultatams siekti. Tai sudaro sąlygas gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, o pats biudžeto rengimo procesas įgis daugiau skaidrumo.

Jau nuo šių metų atskirų valdymo sričių finansavimo poreikis ir apimtys bus aptariamos pas Ministrą Pirmininką kartu su finansų ministru ir atitinkamos srities ministru, kur pastarasis turės pagrįsti (pateikti informaciją apie visos valdymo srities vykdomų programų įgyvendinimą: pasiektus rezultatus ir panaudotas lėšas bei argumentus dėl neįvykdytų programų už praėjusius keletą metų) prašomų lėšų poreikį, siejant jį su konkrečiais numatomais pasiekti rezultatais.

Šiuo metu Ministro Pirmininko tarnyba baigia rengti Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir vertinimo metodiką, pagal kurią bus nustatomi rodikliai, leisiantys kokybiškiau vertinti institucijų veiklą ir programų įgyvendinimą.

Plane numatoma, kad 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Vyriausybei bus pateiktas iki rugsėjo 20 d. Kartu su projektu Finansų ministerija Vyriausybei teiks išvadas, kuriose bus vertinama, kaip parengtas biudžeto projektas atitinka galiojančias ES Ministrų Tarybos rekomendacijas dėl pernelyg didelio deficito būklės ištaisymo ir nuomonę dėl Lietuvos Konvergencijos programos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: