© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Europos Sąjungos (ES) aukščiausioji vykdomosios valdžios institucija leido Latvijai nuo ateinančių metų įsivesti vieningąją Bendrijos valiutą ir tapti euro zonos, išgyvenančios ekonomikos krizę, 18-ąja nare.

Europos Komisijos pranešime sakoma: “Komisija daro išvadą, kad Latvija pasiekė didelio laipsnio tvarią ekonomikos konvergenciją su euro zona ir siūlo (Europos) Tarybai nuspręsti dėl euro įvedimo Latvijoje nuo 2004 metų sausio 1 dienos.”

Pasak ES par­ei­gū­nų, Lat­vi­jos no­ras tap­ti eu­ro zo­nos na­re yra pa­si­ti­kė­ji­mo vie­nin­gą­ja Eu­ro­pos va­liu­ta ženk­las, pa­nei­gian­tis prog­no­zes, kad šis blo­kas ga­li su­by­rė­ti.

Iki šiol eu­rą įsi­ve­du­sios 17 ša­lių nuo 2009 me­tų ken­čia dėl per di­de­lio vals­ty­bių įsis­ko­li­ni­mo, ku­rį šiuo me­tu ap­sun­ki­na su­lė­tė­ju­si eko­no­mi­ka.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: