© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Jorge Mario Bergoglio, buvęs Buenos Airių arkivyskupas ir Argentinos primas (katalikų ir anglikonų bažnyčiose — kurios nors šalies pirmasis pagal rangą ir pagal savo teises vyskupas) šių metų kovo 13 dieną, 114 kardinolų, per dvi dienas trukusius balsavimus Siksto koplyčioje, buvo išrinktas popiežiumi Pranciškumi.

Jis yra kuklus geležinkelių darbininko sūnus, kuris tapo jėzuitu ir kunigu, ir yra laikomas ištikimu savo šaknims darbininkų klasėje. 2001-aisiais jis vadovavo Vyskupų sinodui Romoje ir taip pelnė kardinolų pagarbą. Pastaraisiais metais J. M. Bergoglio nevengė kritikos buvusio Argentinos prezidento Nestoro Kiršnero ir dabartinės prezidentės Kristinos Kiršner vyriausybėms. Jis kritikavo skurdą ir korupciją. Aukštasis dvasininkas nesėkmingai kovojo prieš tos pačios lyties asmenų santuokas Argentinoje. Pranciškus yra pirmasis per beveik 1,3 tūkst. metų popiežius ne iš Europos ir, iš viso, pirmasis popiežius iš Lotynų Amerikos.

Po rinkimų naujasis Katalikų Bažnyčios vadovas pasiuntė aiškią žinią, kad jo pontifikatas bus kitokio stiliaus negu praeitą mėnesį (vasarį, 2013m.) atsistatydinusio Benedikto XVI. Savo jausmus popiežius atskleidė per audienciją šimtams iš viso pasaulio Vatikane susirinkusių žurnalistų, kuriems jis paaiškino, kad pasirinkęs vardą pagal Pranciškų Asyžietį – šventąjį, kuris laikomas taikos, asketiškumo ir tarnystės vargšams simboliu. Susirinkusiai žmonių miniai, itališkai sakytoje savo kalboje, kurios didelė dalis nebuvo parašyta iš anksto, pontifikas sakė, kad katalikai privalo atminti, jog ne popiežius, o Jėzus, yra Bažnyčios širdis. Pranciškus perėmė 1,2 mlrd. pasaulio katalikų bendruomenės vairą krizės laikais, kai Bažnyčia krečiama pedofilijos skandalais, tai pat skandalais, susijusiais su numanomomis Vatikano biurokratijos intrigomis ir korupcija. Jis pažymėjo, kad Bažnyčia, kaip ir bet kuri kita institucija, turi savo dorybių ir nuodėmių, taip pat ragino žurnalistus, kad atlikdami savo darbą sutelktų dėmesį į tiesą, gėrį ir grožį.

Popiežius Pranciškus pirmajai išvykai iš Romos pasirinko Italijos Lampedūzos salą, tapusia vartais tūkstančiams migrantų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, kurie bėga nuo jų šalyse vykstančių konfliktų arba ekonominių sunkumų, tikėdamiesi patekti į Europos Sąjungą. Taip popiežius norėjo pademonstruoti solidarumą dešimtims tūkstančių pabėgėlių, kurie, nebijodami pavojingos kelionės, kasmet pasiekia šią salą primityviais laivais. Pranciškus, kurį sujaudino toks imigracijos srautas, lankydamasis Lampedūzoje, liepos 8 dieną, pagerbė migrantus, kurie žuvo bandydami jūra pasiekti Europą. Pa­si­rink­ti pir­mo­sios svar­bios ke­lio­nės tiks­lu Lam­pe­dū­zą yra la­bai sim­bo­liš­ka Pra­nciš­kui, ku­ris ža­dė­jo per sa­vo pon­ti­fi­ka­tą su­telk­ti dė­me­sį į ne­tur­tin­gų­jų prob­le­mas ir ra­gi­no Baž­ny­čią grįž­ti prie sa­vo tra­di­ci­nės mi­si­jos – jiems tar­nau­ti. Šventasis Tėvas Lampedūzos salos gyventojus paragino nutraukti „abejingumą“ pabėgėlių patiriamiems sunkumams. Nors vie­tos gy­ven­to­jai ne kar­tą reiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą ir nu­si­vy­li­mą dėl mig­ran­tų antp­lū­džio ir Ita­li­jos val­džios ne­veik­lu­mo, jų san­ty­kiai su at­vy­kė­liais bu­vo ga­na ge­ri – Lam­pe­dū­zos žmo­nės daž­nai savano­riš­kai ap­rū­pin­da­vo at­vy­kė­lius mais­tu ar­ba su­teik­da­vo ki­to­kią pa­gal­bą.

Popiežius Pranciškus pirmadienį išvyko į Braziliją – šalį, kuriai gresia katalikiškos bendruomenės mažėjimas, ir kurios žmonės nepatenkinti vyriausybės išlaidavimu. Tai pirmoji Pranciškaus kelionė į užsienį.  Dar penktadienį, liepos 19 dieną, popiežius Pranciškus aplankė savo pirmtaką, popiežių emeritą Benediktą XVI, kad paprašytų savo dvasiniu artumu ir malda lydėti jį tuoj prasidėsiančioje kelionėje į Braziliją, taip pat ir jaunuolius, kurie susirinks Rio de Žaneire, pakviesti atvykti dar paties Benedikto XVI. Pasak 76-erių pontifiko, vienas šios kelionės tikslų yra padrąsinti jaunimą integruotis į visuomenę ir įtikinti visuomenę neapleisti jaunimo. Katalikų Bažnyčios vadovas šią savaitę stengsis perteikti jaunimui žinią, jog Bažnyčia pajėgi atsinaujinti per krizę, sukeltą skandalų dėl finansinių reikalų ir nepilnamečių lytinio išnaudojimo. Savo pamoksle jis jau paragino kunigus, tėvus ir mokytojus perteikti mūsų jaunimui vertybes, kurios gali padėti jam statyti valstybę ir pasaulį – teisingesnį, vieningą, brolišką.

Popiežius Pranciškus trečiadienį perspėjo Lotynų Ameriką neįteisinti narkotikų vartojimo, įsitraukdamas į karštus debatus savo gimtajame regione po to, kai aukojo pirmąsias viešas mišias per savo istorinį vizitą Brazilijoje. Argentinoje gimęs pontifikas, raginantis ginti neturtėlius ir pažeidžiamus žmones, griežtai pasisakė prieš kvaišalus, susitikęs su žmonėmis, priklausomais nuo kreko – prastos kokybės kokaino, ir dalyvavo atidarant narkomanų bei alkoholikų reabilitacijos skyrių vienoje Rio de Žaneiro ligoninėje, valdomoje pranciškonų. Pirmasis iš Lotynų Amerikos kilęs popiežius perspėjo katalikus išsižadėti „efemeriškų stabų“ tokių kaip pinigai ir valdžia, aukodamas mišias vienoje itin gerbiamoje šventovėje kaimyninėje San Paulo valstijoje.

Pranciškus tapo trečiuoju šią šventovę aplankiusiu popiežiumi po Jono Pauliaus II, kuris tai padarė 1980-ųjų liepą, ir Benedikto XVI, viešėjusio ten 2007 metų gegužę. Nors ir būdamas itin populiarus, Pranciškus tapo protestų taikiniu dėl 53 mln. JAV dolerių (apie 138,5 mln. litų) sumos, kurią Brazilijos vyriausybė skyrė organizuoti jo vizitui ir Pasaulio jaunimo dienoms.

Brazilija yra didžiausia katalikiška šalis, tačiau joje katalikų bendruomenė mažėja, nes vis daugiau žmonių atsigręžia į evangelikų Bažnyčias arba atsiriboja nuo organizuotos religijos. Per 1970 metų visuotinį gyventojų surašymą daugiau nei 90 proc. žmonių įvardijo save katalikais. Tuo tarpu, šių metų duomenys rodo, jog 57 proc. žmonių laiko save katalikais, o 28 proc. – evangelikais. Rio de Žaneire tik 40 proc. gyventojų laiko save katalikais, o beveik ketvirtadalis įvardija save žmonėmis „be religijos“.

Popiežius Pranciškus jau spėjo užmegzti ryšį ir su mūsų šalimi. Birželio 21 dieną, jis perdavė palaiminimą Lietuvos jaunimui ir visai Lietuvai. Šventojo Tėvo laiškas Lietuvos jaunimui buvo išdalintas Kaune birželio 28- 30 dienomis vykusios Lietuvos jaunimo dienos dalyviams.

Popiežius laiške užtikrino, jog „Kristaus meilė ir Jo draugystė nėra iliuzija“, ir kvietė jaunus krikščionis liudyti tikėjimą savo bendraamžiams. „Jėzus trokšta jus mylėti tokius, kokie esate, įskaitant jūsų trapumą ir silpnybes, norėdamas, kad būtumėte atnaujinti Jo meilės prisilietimu“, – rašoma laiške. Popiežius ragino nebijoti gyventi tikėjimu ir kvietė pasikliauti Lietuvos globėju šv. Kazimieru.

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: